Comparteix:

Presentació

Benvinguda de l’EPSEVG

 

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú és un centre d'ensenyament universitari dependent de la Universitat Politècnica de Catalunya i situat a Vilanova i la Geltrú.

A més de 100 anys d’història i arrelada plenament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú i a la comarca del Garraf, som un centre universitari amb una forta implicació en l’entorn industrial que ens permet oferir un ensenyament pràctic amb estades a empreses i una voluntat internacional que materialitzem en un nombre molt important de beques de mobilitat Erasmus.

Actualment impartim graus a l’àmbit industrial (Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica), l’àmbit TIC (Enginyeria Informàtica) i l'àmbit Marí (Ciències i Tecnologies del Mar).

I per continuar els estudis universitaris oferim el Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), el Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i el Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica.

Com a universitat pública tenim la voluntat i el deure de servir a la societat de la manera més eficaç possible i volem satisfer i superar les expectatives del nostre estudiantat. Hem triat, a més, fer-ho d’una manera sostenible i respectuosa amb l’entorn.

 

Sigueu benvinguts a la nostra Escola.

 

Òrgans de govern

El Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, s'organitza en Òrgans unipersonals que conformen en la seva majoria l'equip directiu i coordinadors/es de titulacions. També cal destacar com a Òrgans Col·legiats, la Junta d'Escola i les principals comissions.

Director/a: Exerceix la representació del centre i les funcions de direcció i gestió ordinàries de l'EPSEVG. És elegit per sufragi universal, lliure, secret i ponderat pels membres de la comunitat universitària de l'Escola. El seu mandat és de quatre anys i no pot exercir més de dos mandats consecutius.

Equip Directiu: Està constituït pel Director/a, els/les sotsdirector/es i el/la secretari/a acadèmic/a (nomenats pel Director/a). Dóna compte de la seva gestió a la Comissió Permanent i a la Junta d'Escola. L'Equip Directiu és assistit en la seva feina pels coordinadors de titulació.

Cap de serveis UTG: Montserrat Mestres Romeu – montserrat.mestres@upc.edu

Coordinadors/es de titulació: Nomenats pel Director/a, tenen competències específiques en un determinat àmbit. Cada titulació té un/a coordinador/a.

Graus Màster

Delegada de l'estudiantat: Maria Casals Monyarch – delegacio.epsevg@upc.edu

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'Av. Victor Balaguer, 1 de Vilanova i la Geltrú. Consulta tota la nostra oferta de Graus i Màsters que t'oferim i descobreix allò que ens fa diferents.

Junta d'Escola: És l'òrgan col·legiat de govern i de màxima representació de l'Escola. Entre d'altres, són funcions de la Junta aprovar les polítiques d'actuació de l'Escola referents als ensenyaments, la recerca i l'organització interna; aprovar el pla estratègic, la memòria anual i el pressupost de l'Escola; crear comissions i proposar iniciatives i aspiracions. Està constituïda per 70 membres, actualment 28 nats i 42 electes. Els membres nats són el Director/a, els/les sostsDirector/es, el/la secretari/a acadèmic/a, l'administrador/a, els/les coordinadors/es de graus i màster, un o una representant de cadascun dels departaments que imparteixen docència a l'escola i el delegat dels estudiants. Els membres electes, són elegits per i entre els membres dels diferents estaments que formen l'Escola. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any. És renova cada quatre anys, la representació dels estudiants s'actualitza cada any.

Comissió Permanent: És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. Entre les seves funcions estan totes les relatives al funcionament ordinari de l'Escola com l'organització docent i l'elaboració de les normatives pròpies. Està constituïda per 24 membres, 9 nats i 15 electes. Els membres nats són el Director/a, els/les sotsdirectors/es, el/la secretari/a acadèmic/a i el/la cap de serveis de la UTG. Els membres electes, són elegits per i entre els membres dels diferents estaments de la Junta. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim tres vegades a l'any. Es renova quan es renoven els membres electius de la Junta, la representació dels estudiants s'actualitza cada any.

Són òrgans de deliberació i consulta amb les funcions pròpies del seu àmbit, organitzen el seu fucionament, elaboren propostes i informen dels seus treballs a la Comissió Permanent i, si s'escau a la Junta d'Escola. Estan constituïdes per membres nats i membres elegits o designats; segons cada comissió. Els membres electius de les comissions es renoven quan es renoven els membres electius de la Junta, la representació dels estudiants i vacants s'actualitza cada any.Les comissions consultives són les següents: Funcions de les Comissions

Departaments

L'activitat de la docència i la recerca es desenvolupa des dels diferents Departaments de l'escola.

 

Càtedres

El Campus de Vilanova acull la seu de la Càtedra d'Accessibilitat de la UPC que centra la seva activitat en la gestió de projectes relacionats amb l'accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat.

 

Instituts

L'Institut en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC, centra la seva activitat a fomentar la sostenibilitat en els àmbits de l'arquitectura, les ciències i l'enginyeria.