Comparteix:

Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign)

Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign)

El Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny (UPC-UB), és un màster pluridisciplinari on s’apliquen creativitat, innovació i recerca com a eines de coneixement i proposta pel Disseny del futur. Es planteja en un sentit integral, ampli i transversal, característic del disseny fet a Barcelona i que en les darreres dècades ha esdevingut referent internacional. Des d’una actitud de proposta, s’aporten noves visions sobre la reflexió teòrica, les estratègies participatives en xarxa i les tendències més innovadores sobre nous productes. Les tasques es desenvolupen a través de tallers de disseny, projectes de temàtiques diverses, laboratoris de recerca en materials i tecnologia, treball col·laboratiu i laboratoris de fabricació digital, entre d’altres.

Es desenvolupa en un any, amb 60 ECTS, i consta d’una fase comuna obligatòria de 15 ECTS i perfil transversal; i d’una altra fase optativa de 30 ECTS que inclou cinc especialitats on participa professorat expert de diversos centres de referència com són l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) per part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB). Les especialitats són:

Totes finalitzen amb un Treball Final de Màster (TFM) específic, de 15 ECTS, que es pot orientar al projecte o a la recerca. A més d’aquests cinc itineraris, també s’imparteixen assignatures optatives comunes on es tracten temes empresarials, de propietat intel·lectual i emprenedoria.

 

Què puc aprendre amb el Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign) al Campus UPC Vilanova?

Disseny, Innovació i Tecnologia

Disseny, Innovació i Tecnologia

Conèixer, desenvolupar i utilitzar aquells aspectes relatius al Disseny en els que intervé la participació col·lectiva, els aspectes socials i la innovació.

Disseny Contemporani i Industrial

Disseny Contemporani i Industrial

Es pren el Projecte, com acció creativa i configuradora del disseny i es focalitza en tècniques avançades d'enginyeria en disseny industrial.

Direcció d'Art en Disseny i Investigació en Disseny

Direcció d'Art en Disseny i Investigació en Disseny

Aplicació i desenvolupament de la direcció de l'art a l'àmbit del disseny gràfic, l'arquitectura gràfica i tipogràfica i el disseny de la informació.

Informació d'accés i pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign)

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS
Horaris i modalitat
Presencial

Podeu consultar el calendari del curs

Podeu consultar els horaris del curs

Preus i beques
Preu aproximat del màster sense taxes acadèmiques i expedició del títol, 1.660 € (2.490 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Les assignatures s'imparteixen en català i castellà, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster. Les especialitats Contemporary Design i Disseny, Innovació i Tecnologia s’imparteixen totalment en anglès.
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Facultat de Belles Arts (FBBAA) - Universitat de Barcelona
Títol oficial
Títol oficial.

El pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona té un total de 60 ECTS, distribuïts tal com s'indica a la taula següent:

 

CRÈDITS TOTALS 60 ECTS
Crèdits comuns obligatoris 15 ECTS
Crèdits especialitat optatius 30 ECTS
Treball de Fi de Màster 15 ECTS

 

El màster té una estructura conformada per 15 ECTS de caràcter obligatori i comú a tots els estudiants que el cursin. A continuació, es despleguen 5 especialitats a partir de crèdits optatius, amb un total de 30 ECTS a escollir entre les següents:

Per finalitzar, l'estudiant haurà de cursar 15 ECTS del Treball de Fi de Màster referit a l'especialitat cursada. En el cas que l'estudiant hagi estat admès per a cursar dues especialitats, haurà de superar un Treball de Fi de Màster específic adequat a l'itinerari curricular desenvolupat al llarg del màster.

Estructura del pla d'estudis

Competències bàsiques

Les competències bàsiques són les definides per al perfil de nivell de màster establert en el RD 1393/2007:

Competències generals

Les competències generals són aquelles que tots els estudiants han d'adquirir en els ensenyaments del Màster:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat és capaç de saber o fer quan acaba el seu procés d'aprenentatge, independentment de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'un tercer idioma (preferiblement anglès), el treball en equip i l'ús solvent de recursos d'informació.

Competències específiques

De la matèria obligatòria comuna:

De les especialitats:

Del Treball de Fi de Màster:

El pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona, de 60 ECTS, s'inicia amb una fase comuna de 15 ECTS, de caràcter obligatori. A més s'inclouen 5 especialitats de 30 ECTS cadascuna i el desenvolupament, presentació i defensa d'un Treball de Fi de Màster.

Per obtenir l'especialitat caldrà cursar i superar un mínim de 25 ECTS (dels quals 20 ECTS es concretaran en matèries de caràcter obligatori). Els 5 ECTS restants fins els 30 es podran cursar a través d'una altra matèria de la mateixa especialitat o de qualsevol altra d'entre l'oferta d'assignatures optatives comunes a totes les especialitats. En aquest cas el Treball de Fi de Màster tindrà el caràcter propi de l'especialitat cursada.

Existeix la possibilitat de cursar una doble especialitat. En aquest cas l'estudiantat a més de cursar i superar els ECTS de cadascuna de les especialitats on ha estat admès, haurà de superar un Treball de Fi de Màster específic adequat a l'itinerari curricular desenvolupat per l'estudiant al llarg del màster. Les dues especialitats s'hauran d'escollir durant el procés d'admissió.

Les especialitats del MBDesign són les següents:

1. Disseny Contemporani / Contemporary Design (docència íntegrament en anglès)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Aquesta especialitat pren el Projecte, entès com a acció creativa i configuradora del disseny i, en tant que l'àrea de coneixement amb entitat pròpia, com a tema central d'estudi, pràctica i investigació sobre disseny. Les matèries configuren diverses aproximacions a la concepció contemporània del disseny, entès com a procés en actualització permanent i, en el qual, la innovació i els nous àmbits d'aplicació i desenvolupament són una constant.

2. Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - EPSEVG

Aquí es tracta fonamentalment de conèixer, desenvolupar i utilitzar aquells aspectes relatius al Disseny en els que intervé la participació col·lectiva, els aspectes socials i la innovació. Els àmbits d'estudi van des del disseny col·lectiu fins a la gestió i utilització creativa de l'anàlisi de dades, passant el disseny relacionat amb l'atenció a les persones i les xarxes de comunicació i conformació de la societat del coneixement.

3. Enginyeria del Disseny Industrial

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT

L'objectiu d'aquesta línia d'optativitat és la focalització en tècniques avançades d'enginyeria en disseny industrial. Això es tradueix en una intensificació en el coneixement de criteris d'elecció de materials, així com els processos de transformació d'aquests, i també en una aplicació pràctica d'aquests materials a partir de criteris creatius i de tendències.

La línia se centra també en l'aprofundiment en tècniques de desenvolupament de formes lligades a sistemes aplicacions CAD propis de sectors com l'enginyeria de producte o l'automoció, l'enginyeria inversa i el modelat generatiu. Aquesta generació de formes es concreta en la creació de prototipus, on s'expliquen tècniques avançades, com pot ser la inclusió de lògiques programables com pot ser l'estàndard Arduino.

Finalment, es fa un aprofundiment en temes d'investigació i innovació, tot analitzant diferents tècniques i metodologies de recerca en disseny industrial aplicades tant al disseny bàsic conceptual com al desenvolupament final de producte.

4. Direcció d'Art en Disseny

Facultat de Belles Arts - FBBAA

Especialitat centrada en l'aplicació i desenvolupament de la direcció de l'art a l'àmbit del disseny. Les matèries tractades es desenvolupen a través dels projectes de disseny i les aplicacions en l'àmbit gràfic, l'arquitectura gràfica i tipogràfica, el disseny de la informació i el desenvolupament dels àmbits i mètodes d'investigació teòrica i crítica sobre l'estètica i el disseny.

5. Investigació en Disseny / Design Research

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSEVG), l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ( ESEIAAT) i la Facultat de Belles Arts (FBBAA)

Especialitat de caràcter transversal que transcorre a través de les matèries d'investigació de les altres quatre especialitats. En aquest cas, l'element estructurador del recorregut ve determinat pel tema d'estudi i investigació seguit per l'estudiantat, de manera que el pas per totes les especialitats aporta diferents visions sobre el tema investigat. L'especialitat es centra en l'estudi de temàtiques transversals, molt habituals en l'àmbit del disseny i contempla el seu possible desenvolupament en futures tesis doctorals.

Optatives comunes

Àmbits professionals:

Disseny Contemporani / Contemporary Design

ETSAB-UPC

Josep Maria Fort

josep.maria.fort@upc.edu

Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology

EPSEVG-UPC

Enric Trullols

enric.trullols@upc.edu

Enginyeria del Disseny Industrial

ESEIAAT-UPC

Jordi Voltas

voltasege@upc.edu

Direcció d'Art en Disseny

Belles Arts - UB

Oriol Moret

oriolmoret@ub.edu

Investigació en Disseny / Design Research

ETSAB-EPSEVG-ESEIAAT-Belles Arts

Josep Maria Monguet

jm.monguet@upc.edu

Perfil d'ingrés

Titulacions d'accés:

La Comissió Acadèmica del Màster en els casos e) i f) avaluarà la idoneïtat de la candidatura i l'exposició dels seus motius i podrà establir la necessitat de superar uns complements específics a cursar en el Grau en Estudis d'Arquitectura, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte o Grau en Disseny que en cap cas podrà superar els 18 ECTS. La resolució de la Comissió Acadèmica del Màster tindrà caràcter vinculant i per tant la superació d'aquests complements de formació serà condició necessària per a superar el Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona.

Admissió i selecció

Els criteris de valoració de mèrits i de selecció dels candidats, inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats, la correspondència entre el pla d'estudis de la titulació d'origen i el de màster i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes.

La documentació mínima que ha d'aportar l'estudiant ha de constar de:

A la sol·licitud d'admissió es farà constar l'especialitat o especialitats que es volen cursar, establint en aquest cas un ordre de prioritats.

La Comissió Acadèmica prioritzarà les sol·licituds segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració de la documentació complementària indicada. La valoració de l'expedient es ponderarà en un 50% i la de la documentació complementària en l'altre 50%.

Preinscripció

Les sol.licituds per accedir al programa s'han de realitzar on-line, mitjançant l'aplicació de preinscripció. Tots els documents demanats anteriorment s'han d'incloure només a aquesta aplicació. Els estudiants que siguin admesos, al moment de la matrícula, caldrà que presentin els originals de la titulació i de l'expedient acadèmic. Els expedits a l'estranger hauran d’estar degudament traduïts i legalitzats quan sigui necessari.

Veure la informació sobre legalització de documents estrangers.

Accés a l'aplicació de preinscripció oberta fins el 7 de juliol.

Accés a la informació estadística d’aquesta titulació proporcionada pel Portal de Qualitat de la UPC.

Indicadors de la titulació

EPSEVG Membre Cumulus Association

Visita el campus - Jornades de Portes Obertes

Fitxa

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Informa't ara

del màster MBDesign

Informació AQU Catalunya
Informació bàsica - Resultat de l’avaluació - Dades de la titulació