Treball Final d'Estudis (TFE)

 

Registre de la proposta

Consulta la Borsa TFE i tria el teu projecte.

Per tal de poder realitzar el registre de la proposta és requisit haver superat o tenir matriculats tots el crèdits obligatoris de la titulació o estar en disposició teòrica de finalitzar els estudis en el quadrimestre en que es matrícula o en el següent.

Un cop acordat amb el professorat el contingut del treball s'haurà de fer el registre de la proposta a títol individual a través de l’e-Secretaria:

Com a tribunal del projecte només s’ha d’indicar el Director/a del TFE, que és el professor que tutoritzarà el TFE.

La proposta s'ha de fer amb una antelació mínima de 5 dies abans de la matricula, per tal d'obtenir l'autorització per part de la Direcció del TFE i poder realitzar-la.

Es pot fer el seguiment de l'estat de la proposta a l'e-Secretaria.

Es podran fer modificacions fins que el Director/a valida la proposta. Qualsevol canvi, un cop validat el registre, l'haurà de notificar qui dirigeix el TFE a través del Demana EPSEVG adjuntant el model de modificació del registre.

En el cas que el TFE es realitzi entre vàries persones, cadascuna ha de fer la seva proposta individualment a l'e-Secretaria fent constar tots els noms, abans que ho validi el Director/a del TFE.

Modalitats

 • Modalitat A

  Centre: Projecte que es desenvolupa per compte de l’estudiantat al centre. És la única opció que surt per defecte a l’e-secretaria.

 • Modalitat B

  Empresa (sense conveni): Projecte que es desenvolupa en una empresa sense formalitzar un conveni de cooperació educativa. S’han d'emplenar els següents documents i fer un Demana sol·licitant autorització al centre per a fer el seu registre:

  Empresa (amb conveni): Projecte que es desenvolupa en una empresa amb un conveni de cooperació educativa. Cal formalitzar el conveni a través de la borsa de pràctiques en empresa i una vegada tramitat queda registrat automàticament a PRISMA.

 • Modalitat C

  Mobilitat universitat: Projecte que es desenvolupa en el marc d’un programa d’intercanvi. S’ha d’haver obtingut plaça prèviament.

 • Modalitat D

  Mobilitat empresa: Projecte que es desenvolupa en el marc d’un conveni de pràctiques de mobilitat en una empresa a l’estranger. S’ha d’haver entregat a Relacions Internacionals la documentació associada a la realització d’un Conveni de Cooperació Educativa.

Matrícula

Matrícula ordinària

La matrícula del TFE es podrà fer una vegada la proposta de TFE consta com a Inscrita i Acceptada a l'e-Secretaria.

Si ja s’han matriculat assignatures caldrà posar un Demana i sol·licitar la modificació de la matrícula per incorporar el TFE.

Matrícula addicional TFE per ampliar termini de lectura

Qui, havent-se matriculat del TFE, no faci la defensa en la convocatòria ordinària:

podrà matricular-se el següent quadrimestre, abonant únicament els serveis administratius (gestió de l’expedient acadèmic, suport a l’aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau), ampliant el termini de lectura segons el calendari acadèmic de l'EPSEVG del curs corresponent:

Informe d'avaluació

L’informe d’avaluació serà elaborat per la direcció acadèmica i podrà ser tingut en compte pel tribunal de cara a l’avaluació del treball.

Aquest informe haurà de ser lliurat a la presidència del tribunal abans de la presentació pública del TFE, preferiblement en format electrònic.

Lliurament final

Consistirà en l’elaboració d’una memòria i un resum del treball realitzat, que defensarà l’estudiant o l’equip d’estudiants en la presentació final. El lliurament final s’haurà de realitzar a través d’Atenea TFE.

Presentació final

Es farà un cop es compleixin els requisits, dins del període establert al calendari acadèmic de l’EPSEVG.

Consulta l'apartat 10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG i Calendari de Treball Final d’Estudis.

Tribunal

Per a cada TFE matriculat es sortejarà un tribunal, constituït per tres membres titulars:

El Director/a acadèmic/a estarà convocat també a la presentació final, no formarà part del tribunal però podrà aportar la seva visió del treball, prèviament a la deliberació del tribunal, sense participar en l'avaluació del mateix.

La composició del tribunal serà la següent, segons la titulació de Grau o Màster de l’estudiant o estudiants que presenten el TFE.

En el cas de TFE desenvolupat per un equip d’estudiants de més d’una titulació, hi haurà una vocalia diferent per cadascuna de les titulacions que apareixen a l’equip de treball, d’un departament o unitat bàsica amb docència assignada a cadascuna de les titulacions.

Es proposarà una data, hora i lloc de la defensa. En cas que aquesta data no vagi bé a algun membre del tribunal, la presidència haurà de proposar una nova data i comunicar-ho als altres membres del tribunal i al SIAE mitjançant el Demana EPSEVG.

Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa.

Aquesta informació serà accessible tant per a l’estudiantat com el PDI a l’e-Secretaria.

Dipòsit

L'estudiantat haurà de fer un dipòsit documental a través d'AteneaTFE i un dipòsit administratiu a través de l'e-Secretaria per tal de considerar el TFE dipositat.

Dipòsit documental AteneaTFE

L’estudiantat realitzarà el lliurament final (memòria, resum, annexos,...) a través d'AteneaTFE en format electrònic seguint la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG.

Important

 

Confidencialitat dels TFE

Segons la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, NAGRAMA 2022-2023, Acord CG/2022/04/02, de 24 de maig de 2022. En el seu article 3.5 s’estableix que:

Més informació: Qui és titular de la propietat industrial i intel·lectual d'un treball acadèmic final (TFG/PFM)?

Dipòsit administratiu e-Secretaria

L’estudiantat haurà de realitzar a través de l’e-Secretaria, apartat 'Projectes' el dipòsit administratiu abans de la lectura/defensa del TFE.


A la part superior apareixen les dades bàsiques del projecte i just a sota una sèrie de pestanyes. A la pestanya ‘Dades del dipòsit’ cal emplenar les dades corresponents i clicar al botó 'Guardar' per tal de fer efectiu el dipòsit administratiu. A continuació es descriuen els camps que cal emplenar:

Per més informació sobre la difusió pública dels TFE consulteu la web.

En finalitzar, no oblideu 'Guardar' les dades

 

Defensa

La presentació i defensa davant del tribunal és pública i consisteix en:

La presentació del TFE haurà de ser individual, però opcionalment si aquest s’ha desenvolupat dins un equip de treball, podrà incloure una part de presentació conjunta amb la participació dels membres de l’equip.

La persona que presideix el tribunal podrà establir els terminis i condicions per a la realització de demostracions pràctiques amb els prototipus o programaris que es puguin presentar.

Si amb el TFG s'ha d'acreditar la competència genèrica de 3a llengua caldrà que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua.

Els TFE realitzats en règim de mobilitat es defensaran en la universitat de destí seguint les seves normes referides a la direcció i presentació.

Qualificació

La valoració de la presentació del treball i de la memòria serà realitzada pel tribunal en sessió privada. En el cas de treballs desenvolupats en equip la valoració es farà de forma individual per a cada estudiant de l’equip.

Per valorar la presentació final (PF) es tindrà en compte com a mínim, en quant a competències genèriques (G1):

Es valoraran també, les competències específiques (E) associades al TFE, per a les que s'haurà de tenri en compte, com a mínim:

La presentació final del TFE (PF) s’avaluarà amb una qualificació obtinguda amb la següent ponderació:

L’avaluació dels TFE realitzats en altres universitats, en programes de mobilitat nacional o internacional, s’haurà de certificar indicant el nombre de crèdits ECTS del treball realitzat i la qualificació numèrica obtinguda. Si la valoració inclou informació sobre les competències genèriques assolides, aquesta valoració també s’incorporarà al certificat. La qualificació obtinguda serà adaptada a l’escala 0 - 10 i les competències seran reconegudes en el seu cas.

Es recorda que la Normativa UPC diu: En el cas del TFE, el tribunal proposa la menció de matrícula d’honor. En el cas de les pràctiques externes, la persona tutora en fa la proposta. Amb posterioritat a aquesta proposta, el centre arbitra de quina manera s’han d’adjudicar les matrícules d’honor definitives, sense superar el 5% de l'estudiantat matriculat i tenint en compte, en tots els casos, criteris objectius.


Si amb les matrícules d’honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s’arriba al 5 %, no es pot concedir cap matrícula d’honor més a l'estudiantat que es va acollir a la convocatòria addicional del TFE o de les pràctiques externes.

Expedició del títol

Consulta el tràmit per a l’expedició del Títol i del Suplement Europeu al Títol (SET)