Tràmit: 05.01 - Sol·licitud d'expedició del Títol i del Suplement Europeu del Títol (SET)

Informació General

El títol oficial és el document expedit per la Universitat que acredita la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, amb validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional d’acord amb la normativa vigent. El caràcter i validesa del títol oficial tindrà tots els efectes des de la data de certificació del pagament dels drets de la seva expedició.

Un cop s’hagin superat la totalitat dels crèdits que preveu el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau o màster, es pot sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET).

El suplement europeu al títol (SET) està dissenyat per a descriure la naturalesa, nivell, context, contingut i rang dels estudis. És un document que aporta informació personalitzada del títol obtingut mitjançant la descripció dels estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació dins el sistema nacional d’educació superior..

El SET s'expedeix en català, castellà i anglès. La seva finalitat es proporcionar la informació independent necessària per a millorar la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions.

Com fer la sol·licitud

En el moment que es compleixen tots els requisits acadèmics i econòmics, es tancarà l'expedient i s’activarà de manera automàtica el tràmit de sol·licitud de títol al menú lateral esquerre de la e-Secretaria.

La sol·licitud del títol oficial de grau i màster es pot registrar amb el document vigent DNI, Passaport o NIE.

A la dreta es pot veure un vídeo resum que explica com realitzar el tràmit per l'e-Secretaria. És important tenir la documentació preparada abans d’iniciar el tràmit.

Infografia sol·licitud del títol

Preu

La sol·licitud d'expedició del Títol i SET té associada una taxa fixada cada any pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Aquesta taxa es paga en el procés de la sol·licitud.

Resguard de pagament

Una vegada fet el pagament de la taxa corresponent, en 24-48 hores, aquest es confirmarà automàticament al sistema i a partir d’aquest moment apareixerà disponible una còpia autèntica del “Resguard de pagament dels drets d’expedició de títol”, document que acredita la teva condició de persona titulada per la UPC.

L’expedició d’aquest títol inclou un exemplar del suplement europeu al títol (SET).