Calendari i Procediment

Oferta de places

Reunions informatives

30 de novembre de 2023 a les 12.30h. a la Sala d'Actes.

22 de febrer de 2024 a les 12.30h.

Reunió informativa

Programes de Mobilitat

Sol·licitud de places (e-secretaria) Del 26 de febrer al 6 de març de 2024
Entrega documentació i acreditació idioma (mitjançant tiquet aplicació demana) Del 26 de febrer al 6 de març de 2024
Resolució de places concedides 11 de març de 2024
Acceptació de la plaça assignada Del 11 al 14 de març de 2024
Reunions informatives específiques

Mobilitat Q1 Tràmits, 28 de març de 2024.

Mobilitat Q2 Tràmits, 26 de setembre de 2024.

Per obtenir una plaça de mobilitat és imprescindible passar per un procés de selecció que implica els següents passos:

A tenir en compte:

Un cop rebudes les sol·licituds dels estudiants, la Oficina de Relacions Internacionals les prioritzarà i assignarà les places seguint criteris objectius com la nota mitja de l’expedient, la documentació lliurada, nivell d’idiomes etc.

Visualitzareu la plaça que us ha estat assignada a l’apartat de Mobilitat d’e-secretaria on caldrà que l’accepteu o denegeu dins del termini establert.

Un cop acceptada la plaça de mobilitat, l'oficina de relacions internacionals us nominarà a la universitat de destinació com a estudiants seleccionats per a l'intercanvi. A partir d'aquest moment haureu de fer els tràmits següents:

 1. Application Form a la universitat de destí.

  S’ha d’emplenar el formulari d'admissió i aportar tota la documentació que sol·licita la universitat de destí dins del termini establert per fer-ho, tenint en compte que cada universitat té un termini diferent. Un cop us arribi la confirmació que heu estat acceptats a la universitat de destí, cal que feu arribar còpia de la carta o e-mail d’acceptació a l’oficina de relacions internacionals amb les dates de l’estada.

 2. Acord Acadèmic: és el document que detalla els estudis que es faran a la universitat de destí i les assignatures per les que es convalidaran a la tornada. En cas d’assignatures obligatòries, és responsabilitat de l’estudiant aportar els programes de les assignatures que vol cursar a la universitat de destí al coordinador de la seva titulació per tal que valori si la convalidació és possible o no. Aquest document ha d’estar signat pel coordinador/a de la titulació i el cap d’estudis. Es tracta d’un document intern que no cal desar a la vostra e-secretaria.

 3. Learning Agreement: és el document on es detallen les assignatures que es realitzaran a la universitat de destí. Aquest document ha d’estar signat per les tres parts: estudiantat, universitat d’origen i universitat de destí.

  L’Online Learning Agreement (OLA) es troba a la vostra e-secretaria (menú esquerre). Cal emplenar les dades corresponents i guardar. Un cop guardades, si és correcte, el validarem i el document arriba directament per a la signatura electrònica per part de l’EPSEVG i posteriorment arriba a la universitat de destí.

  Podeu anar revisant l’estat del procediment de signatures des de la vostra e-secretaria. Aquest document també es pot modificar si és necessari des del mateix menú.

  En aquelles universitats on encara no treballen amb OLA, caldrà elaborar la versió en paper al igual que en destinacions fora d’Europa. En aquest cas no apareixerà l’opció Learning Agreement en el menú mobilitat a l’e-secretaria i caldrà descarregar el model que correspongui:

  Un cop emplenat i signat per l’estudiant l’heu de fer arribar a l’oficina de Relacions Internacionals per a la signatura EPSEVG. Des de l’oficina d’Internacionals us el retornarem perquè tramiteu la signatura de la universitat de destí. Un cop signat per les 3 parts, cal desar-lo a la vostra e-secretaria per a la seva validació.

 4. Assegurança obligatòria:

 5. Informació compte bancari:
  Si heu demanat alguna beca per a la mobilitat, és necessari que completeu la informació del compte bancari que apareix a l’apartat de mobilitat de l’e-secretaria. Aquest pot ser el mateix compte que feu servir per a la matricula o un de diferent però és imprescindible que l’estudiant sigui un dels titulars del compte.
 6. En el cas de fer la sol·licitud de la beca Erasmus+, també haureu de tenir en compte la següent documentació:

  Consulteu les vostres obligacions com a beneficiaris de la Beca Erasmus en el següent enllaç:

  https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/SMS_KA131_EM_23-24_Folder/ObligacionsBeneficiaris

 7. Matricula a l'EPSEVG:

  La matrícula de l’EPSEVG la realitzareu per internet a partir del dia que tingueu assignat a l’e-secretaria.

Un cop us incorporeu a la universitat de destí, heu de de desar a la vostra e-secretaria els següents documents signats i segellats:

 1. Certificat d’incorporació

 2. Learning agreement. Si no el teníeu signat per la universitat de destí abans de marxar, un cop incorporats caldrà que el deseu signat i segellat a la vostra e-secretaria.
 3. Proposta de projecte:
  En el supòsit que realitzeu el Treball Final de Grau durant la vostra estada de mobilitat, caldrà que ens feu arribar, al llarg del primer mes de la vostra estada, la proposta del projecte que realitzareu a l’estranger.
  Model proposta projecte

Una vegada finalitzada l’estada de mobilitat, haureu de regularitzar la vostra estada acadèmica aportant la següent documentació:

 1. Certificat d’Estada

  Aquest certificat detalla la data d'inici i data final de l'estada. Ha d'estar signat i segellat per la universitat de destí i cal que el deseu a la vostra e-secretaria.

  Heu de tenir en compte que la data del certificat no pot ser anterior a la data de finalització de l'estada i que no s'admentran certificats que presentin correccions.

  Si hi ha diferències entre les dates de la vostra estada amb les dates inicialment previstes, us faran arribar una addenda de l’acord financer que es signa electrònicament.

 2. Certificat de notes

  Depenent la universitat on s’hagi fet la estada, és possible que entreguin el certificat de notes a l’estudiant o bé que l’enviïn directament a l’oficina de relacions internacionals de l’EPSEVG. En el supòsit que entreguin les notes a l’estudiant només s’acceptarà el document original, en canvi si és la universitat qui envia les notes directament a l’escola s’acceptarà tant document en paper com digital.

 3. Treball Final de Grau

  Si heu realitzat el vostre treball final de grau (TFG) durant la vostra estada de mobilitat haureu de proporcionar a l’oficina de relacions internacionals:

 4. Reconeixement de crèdits optatius per mobilitat

  Segons la normativa acadèmica del centre, es poden reconèixer fins a 3 ECTS optatius per haver realitzat una estada de mobilitat. A aquests crèdits se'ls pot afegir 3 ECTS addicionals per “reconeixement d’activitats” si a la tornada, realitzeu un informe i vídeo de la vostra estada i/o compartiu l'experiència davant d'altres estudiants de l'escola en una sessió informativa de mobilitat.

 5. Enquesta de mobilitat EPSEVG

  Us farem arribar una enquesta de Relacions Internacionals de l'EPSEVG que cal respondre per finalitzar els tràmits de la vostra estada i que ens ajuda a conèixer alguns detalls de la vostra experiència i a millorar com a servei.

 6. Tràmits beca Erasmus+

  Si heu estat beneficiaris d’una beca Erasmus+, al finalitzar la vostra estada acadèmica, rebreu per correu electrònic un enllaç per tal que completeu l’enquesta de mobilitat Erasmus+. Només quan tingueu tots els documents validats a la vostra e-secretaria, es procedeix al darrer pagament de la beca Erasmus.