Resultats provisionals eleccions Junta d'Escola

Efectuades les votacions per la renovacio de la JE han resultats elegides les persones que se citen mes avall.

Finalitzat el període d'impugnacions (fins les 13 h del 7/12/04 al registre), el dia 9 es procedira a la proclamacio definitiva de les persones elegides.