Resolució de crèdits de lliure elecció reconeguts 2007/Q2.