RECONEIXEMENT CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ CURS 2004/05-Q1 - Data pagament límit 15 de Gener 2005

RECONEIXEMENT CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ

CURS 2004/2005-1

Per fer efectiu el reconeixement, l’estudiant haurà de passar per la Secretaria per matricular els crèdits que han estat reconeguts.

Una vegada matriculats i pagats, ens ha de portar una fotocòpia del rebut per poder actualitzar el seu expedient.

ELS CRÈDITS S’HAN D’ABONAR ABANS DEL 15 DE GENER DE 2005

Després de l’esmentat termini, aquests crèdits caducaran i caldrà tornar a
demanar-los per tenir dret a matrícula.