Oferta d'assignatures de la secció d’anglès (EPSEVG) 2005-2006

 Certificat i diploma d'anglès tècnic

ASSIGNATURA

Q

TITULACIÓ

OBJECTIUS

Introducció a l’anglès tècnic (ANTE)

nivell MECR (*): B2.1 (usuari independent- avançat 1)

1/2

-ET Telecom.

(Opt., 6 CA)

-Industrials (L.E., 6 CA)

-Ajudar a l’estudiant a millorar el seu nivell d’anglès.

-Desenvolupar la comprensió lectora de textos tècnics de l’àmbit de l’enginyeria industrial i de les telecomunicacions.

-Facilitar l’accés de l’estudiant a la bibliografia de l’especialitat.

 

Comunicació escrita en anglès per a professionals tècnics (CAPT)

nivell: B2.2 (usuari independent- avançat 2)

2

-ET Telecom.  (Opt., 6 CA)

-Industrials (L.E., 6 CA)

-Desenvolupar la capacitat d’expressió escrita de l’estudiant tècnic.

-Pràctica en el procés de redacció de documents propis de l’àmbit acadèmic i professional  (cartes, currículums, informes, resums, correu electrònic etc.).

Anglès 1

(Introducció a l’anglès tècnic per a la informàtica)

nivell: B2.1 (usuari independent- avançat 1)

1

-Informàtica (Opt., 4.5 CA)

-Ajudar a l’estudiant a millorar el seu nivell d’anglès.

-Revisió d’estructures bàsiques en textos tècnics.

-Introducció a la comprensió lectora de textos tècnics d’informàtica.

Anglès 2

(Anglès tècnic per a la informàtica )

nivell: B2.1 (usuari independent- avançat 1)

2

-Informàtica   (Opt., 4.5 CA)

-Desenvolupar la comprensió lectora de diferents tipus de textos tècnics de l’àmbit de la informàtica.

-Facilitar l’accés de l’estudiant a la bibliografia de l’especialitat.

 

Anglès 3

nivell: B2.2 (usuari independent- avançat 2)

1

-Informàtica (Opt., 4.5 CA)

-Industrials (Opt., 4.5 CA)

-Desenvolupar la capacitat d’expressió escrita de l’estudiant tècnic.

-Pràctica en el procés de redacció de documents propis de l’àmbit acadèmic i professional  (cartes, currículums, informes, resums, correu electrònic, etc.).

 

English for Academic Purposes: Learning English through the Web (EAPL)

Nivell (**)

1

Intercampus

(lliure elecció per a totes les universitats catalanes, 6 CA)

 

-Assignatura NO PRESENCIAL, que no està adreçada a un determinat nivell sinó que proporciona estratègies i recursos a l’estudiant per poder aprendre anglès de manera autònoma.

-Aprofitar al màxim els recursos d’Internet per poder millorar el nivell d’anglès i comunicar-se en aquesta llengua en entorns acadèmics.

Comunicació Acadèmica i Professional en Anglès Tècnic (COAP)

Nivell (**)

1/2

-Educació en Alternança

 (Opt. / L.E., 6 CA)

-Assignatura SEMI-PRESENCIAL, que no està adreçada a un determinat nivell sinó que proporciona estratègies i recursos a l’estudiant per poder aprendre anglès de manera autònoma.

-Aprofitar al màxim els recursos d’Internet per familiaritzar-se amb l’anglès tècnic i poder comunicar-se en aquesta llengua en entorns acadèmics i professionals.

 

Comunicació Professional en Anglés (CPAN)

nivell: C1  (usuari experimentat – domini funcional efectiu)

2

-2n cicle Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

(Obligatòria, 6 CA)

-Desenvolupar la capacitat de l’estudiant de poder-se comunicar de forma efectiva, tant oralment com per escrit, en situacions pròpies del món professional de l’enginyeria.

-Pràctica de comprensió i producció de textos orals i escrits en anglès tècnic.

 

·      Per cursar les assignatures CAPT, ANGLÈS 2 i ANGLÈS 3 es recomana que l’estudiant hagi assolit un nivell d’anglès equivalent al de les assignatures ANTE o ANGLÈS 1.

 
Figura 4:
Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar” (publicació en línia consultable a http://cultura.gencat.net/llengcat/publicacions/marc/docs/marc_cap3.pdf  pàg. 56).

El nivell B1 es considera el nivell llindar (“Threshold Level”). Es poden consultar les equivalències dels principals certificats d’anglès i de cursos de centres reconeguts respecte als nivells del Consell d’Europa a la pàgina web del Programa de Terceres Llengües de la Generalitat a http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/programa_3lleng_i.htm

 

 

(**) Degut a les característiques especials d’aquestes dues assignatures, per les quals no s’estableix un nivell meta, sinó que tenen com a objectiu el desenvolupament d’estratègies i recursos per desenvolupar la capacitat d’aprenentatge de l’estudiant a diferents nivells, no s’hi pot incloure un descriptor. És a dir, aquestes assignatures comptaran com a crèdits de cara a l’obtenció del certificat i/o diploma, mentre que l’acreditació de nivell correspondrà al que s’assoleixi cursant alguna/es de la resta d’assignatures. Per exemple, un estudiant que cursi EAPL + ANG1 obtindrà el certificat d’anglès tècnic i se li reconeixerà el nivell B2.1, mentre que si ha cursat EAPL + ANG3 se li reconeixerà el nivell B2.2.