La Universitat Politècnica de Catalunya i l'Autònoma de Barcelona faran el seguiment ambiental del Fòrum Barcelona 2004

En l’acte de signatura del conveni han participat el rector de la UPC Josep Ferrer Llop; el conseller delegat del Fòrum Barcelona 2004, Jaume Pagès Fita; i el rector de la UAB, Lluís Ferrer i Caubet.
Un dels tres eixos del Fòrum és el desenvolupament sostenible i, en el marc d’aquest, l’organització ha dissenyat i ha implantat un sistema de gestió ambiental. L’objectiu d’aquest és avaluar i reduir els efectes ambientals de les activitats que es duran a terme durant la celebració del Fòrum. Algunes de les mesures més destacades seran la minimització de la generació dels residus mitjançant la utilització del lloguer d’un got reutilitzable, el foment del reciclatge dels residus en les fraccions reciclables, la racionalització del consum energètic i la utilització d’energies renovables, entre d’altres.

El conveni de col·laboració promourà la participació acadèmica i científica en les activitats d'informació i de gestió ambiental en el marc del Fòrum Barcelona 2004. Les tres entitats faran el seguiment i l’avaluació dels plans d'operació ambientals establerts pel Fòrum mitjançant un sistema de 35 indicadors ambientals, així com l'anàlisi dels balanços de materials i recursos utilitzats. S'implantarà, per tal de minimitzar la generació de residus, el sistema de got reutilitzable que va ser utilitzat per primer cop a Catalunya en la gestió ambiental de la Festa Major de la UAB.

El Fòrum Barcelona 2004 serà el primer esdeveniment de les seves característiques a l’Estat espanyol en el que s’implanta un sistema de gestió ambiental i que al mateix temps utilitza una metodologia específica per al seu seguiment i avaluació. Esdevé així un projecte pioner en aquesta línia de treball i els resultats obtinguts, tant pel que fa a la metodologia emprada com al funcionament del sistema de gestió ambiental, seran molt útils a l’hora de dissenyar i planificar l’organització d’altres esdeveniments de similars característiques arreu del món.

L’acord fomentarà la feina ambiental interdisciplinària dels professors, tècnics i alumnes dels dos centres universitaris a través del treball de camp, la redacció d’informes de progrés mensuals i les conclusions definitives finals. Cada universitat rebrà un total de 60.400 euros com a contraprestació pels estudis realitzats. L’abast temporal del projecte inclou tota la fase pre-Fòrum (1 de març a 8 de maig), Fòrum (9 de maig a 26 de setembre) i també la fase post-Fòrum (27 de setembre a 15 d’octubre), per així poder avaluar també el comportament ambiental durant la fase de desmuntatge. Les dates exactes d’aquestes fases són encara provisionals.