III Concurs Fotogràfic del CCD: "Imatges del Món"

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la Universitat

Politècnica de Catalunya, amb l'objectiu de seguir mostrant la realitat dels països del Sud i de promoure i reconèixer l'interès i la participació de la comunitat universitària en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament posa en marxa la tercera edició d'aquest concurs, d'acord amb les bases següents:

 

 

 

PRIMERA

 

Poden participar-hi totes les persones vinculades a la UPC (estudiants, professorat i personal d'administració i serveis) que hagin participat directament en activitats de cooperació per al desenvolupament realitzades al llarg de l'any 2005, en el marc d'aquelles propostes que hagin rebut el suport del CCD a través de la corresponent convocatòria d'ajuts. També s'estableix un premi de caràcter obert, al que poden accedir totes les persones que pertanyin a la comunitat universitària de la UPC.

 

 

SEGONA

 

En el marc d'aquest concurs s'estableixen dues modalitats de treballs:

 

  • Imatges que mostrin diferents aspectes de la realitat dels països del Sud

  • Fotografies que il·lustrin les activitats i la incidència dels projectes que han estat desenvolupats amb el suport del CCD, en especial mostrant l'aplicació de tecnologies i el desenvolupament de programes de formació.

 

 

TERCERA

 

Cadascuna de les modalitats estarà dotada amb un primer premi de 600 € i amb un segon premi de 300 €. A més, hi haurà un únic premi obert a tots/es els/les membres de la comunitat de la UPC, dotat amb 600 €, que es podrà atorgar a un treball que hagi estat presentat a qualsevol de les dues modalitats esmentades. De l'import dels premis se'n deduiran les retencions fiscals que corresponguin.

 

 

QUARTA

 

Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies per cadascuna de les dues modalitats. Els treballs podran ser en blanc i negre o en color, i es presentaran en paper fotogràfic sense marc ni suport i amb un format de 20 x 30 cm.

 

Cadascuna de les fotografies s'haurà de presentar en un sobre separat, on s'indicarà el nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i unitat de la UPC ?centre docent, departament, servei, etc.? a la que està vinculat/da l'autor/a, així com el títol de la fotografia, el títol del projecte, el lloc on es va realitzar i  la modalitat de premi a la que opta (referència "realitat" o "projecte", respectivament). En el cas que l'autor/a no hagi participat en projectes de cooperació canalitzats a través del CCD, també cal que ho indiqui.

 

CINQUENA

 

Els treballs han de ser lliurats al CCD abans del dia 10 de gener de 2006, a les 15 h.

 

 

SISENA

 

El jurat serà designat pel Consell del CCD i comunicarà el resultat als/a les guanyadors/es. Els premis seran lliurats en el decurs de la cesio anual de presentació de projectes que el CCD organitzarà durant el mes de març de 2006.

 

 

SETENA

 

Si ho considera oportú, el jurat podrà declarar deserts els premis,

concedir-los ex aequo o acordar la concessió de mencions. La resolució del jurat serà inapel·lable.

 

 

VUITENA

 

Tant les fotografies que resultin premiades com les que no obtinguin cap guardó quedaran en propietat del CCD, que en farà ús en el marc dels seus objectius, en especial per difondre i impulsar les activitats de cooperació que es desenvolupen a la UPC i per donar suport a qualsevol altra iniciativa de sensibilització, a través dels mecanismes que consideri oportuns.

 

 

NOVENA

 

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les seves bases.