Pràctiques Externes - Estudiants

Pràctiques Externes

A través de les pràctiques acadèmiques externes l'estudiantat pot realitzar una estada temporal tutoritzada en una empresa amb l'objectiu de desenvolupar tasques pròpies de l'exercici professional i complementar la formació universitària.

Què és una pràctica acadèmica externa?

Es tracta d'una activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat i supervisada per la universitat, amb l’objectiu de permetre’l aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el prepari per a l'exercici d'activitats professionals, faciliti la seva ocupabilitat i fomenti la seva capacitat innovadora.

Aquestes pràctiques es poden fer en empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat.

Convenis de Cooperació Educativa

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa que signen l’empresa, l’estudiant i la universitat, per un període i hores determinades. El conveni ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius en el pla de treball que cal annexar al conveni.

Atès el caràcter formatiu d’aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. Tot i així, l’empresa ha de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social.

Modalitats

Les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars, en funció de si s’incorporen o no a l’expedient acadèmic de l’estudiant. L’EPSEVG aposta per les pràctiques curriculars perquè aquestes estan integrades i avaluades dins de l’expedient acadèmic de l’estudiant, complementant la formació rebuda i facilitant un contacte amb el món del treball.

D'acord amb la normativa de pràctiques externes de la UPC:

Accedeix a la Taula resum de les pràctiques amb el nombre d'hores i crèdits per a les diferents opcions.

Es pot accedir a la realització d’un conveni de pràctiques a través de la Borsa de Pràctiques en empresa o bé directament amb una empresa que no hagi publicat cap oferta a la borsa de pràctiques.

Si l’estudiantat ha accedit a una pràctica a través de la borsa de pràctiques en empresa ja no caldrà que l’empresa publiqui l’oferta.

Si han accedit a una pràctica directament en una empresa, aquesta ha de publicar l’oferta a la Borsa de Pràctiques en empresa de l’EPSEVG i l’estudiantat ha d’accedir com a candidat.

Una vegada seleccionat el candidat, automàticament s’inicia el registre del conveni.

L’estudiantat seleccionat haurà de verificar les dades a la pestanya Pràctiques en empresa que l’apareixerà a l’e-secretaria i donarà el seu vist-i-plau.

Seguidament el gestor del centre validarà les dades i els tutors de l’empresa i de l’EPSEVG emplenaran i signaran el Pla Formatiu.

Una vegada signat el Pla Formatiu es procedeix a enviar el conveni per a que l’empresa el signi digitalment. Quan ho retorna signat passa a l’estudiantat que l’ha de signar a través del Portafirmes UPC.

Per últim, una vegada signat per l’empresa i l’estudiantat es signarà per la Direcció del centre.

Es recomana iniciar el tràmit com a mínim una setmana abans de la data d'inici del conveni, atès que no es podrà iniciar el conveni si no està signat per totes les parts i no es podran formalitzar convenis de pràctiques amb efectes retroactius (data anterior a la signatura).

La Guia d'Acollida Estudiants Pràctiques Externes s’ha d’emplenar i entregar signada al SIAE o mitjançant un DEMANA.

L'estudiantat major de 28 anys haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Corredoria d'Assegurances CONFIDE.

Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels convenis, així com les baixes i les pròrrogues, s’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

En el cas de finalitzar el període de pràctiques abans de la data establerta en el conveni, l'estudiant haurà de comunicar-ho al centre i fer-hi arribar el document de diligència de baixa al SIAE presencialment o mitjançant el DEMANA.

Documentació

Curriculars

Crèdits optatius que es poden matricular com a pràctiques externes, per als Graus i Màsters en Enginyeria:

Els impresos que cal emplenar una vegada finalitzada l’estada de pràctiques son:

Extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars no formen part del pla d’estudis dels Graus o Màsters ni de l’expedient acadèmic. Tot i així, si s’avaluen favorablement s’incorporaran al Suplement Europeu al Títol (SET).

Les pràctiques extracurriculars s’avaluaran com a Favorable o Desfavorable.

Els impresos que cal emplenar una vegada finalitzada l’estada de pràctiques son:

 

IMPORTANT: Tant els documents d’avaluació curricular com els d’avaluació extracurricular, s’han de fer arribar al SIAE mitjançant un DEMANA.

Per a qualsevol dubte podeu consultar la normativa de les pràctiques en empresa

Unitat de Relacions Universitat-Empresa

Horari d'atenció presencial

D'octubre a maig:
Dilluns, dimarts i dijous de 8:30h a 14:30h
Dimarts de 15:00 h a 17:00 h

De juny a setembre:
Dilluns, dimarts i dijous de 8:30h a 14:30h

Períodes de tancament 2023

Entre el 2 i el 5 de gener
Entre el 7 i el 25 d'agost
Entre el 27 i el 29 de desembre