Comparteix:

Pràctiques Externes - Empresa

Pràctiques Externes

Els serveis professionals de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) posen en contacte als estudiants de Graus i Màsters amb el mercat laboral creant relacions directes entre la Universitat i les Empreses.

El nostre equip pot orientar a la vostra empresa en la comprensió del món universitari i en el coneixement de l'oferta educativa de l’EPSEVG, i ajudar-vos a triar entre diverses eines de captació i ocupació.

Què és una pràctica acadèmica externa?

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) promou la participació dels seus estudiants de Grau i de Màsters universitaris, en pràctiques professionals a realitzar en empreses, institucions o entitats públiques o privades d'àmbit nacional o internacional, i en la pròpia universitat, per completar i enriquir la seva formació universitària.

Les pràctiques de l'estudiant universitari es realitzen sota la supervisió de l'escola, i constitueixen una activitat formativa que té per finalitat:

Convenis de Cooperació Educativa

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa que signen l’empresa, l’estudiant i la universitat, per un període i hores determinades. El conveni ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius en el pla de treball que cal annexar al conveni.

Atès el caràcter formatiu d’aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. Tot i així, l’empresa ha de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social en qualitat d’empresaris, tal com explicita l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre. Trobareu més informació del procediment per donar d'alta a un estudiant a la Seguretat Social i la normativa al respecte a www.upc.edu/cce.

Per què fer un conveni?

D'acord amb la normativa de pràctiques externes de la UPC:

Accedeix a la Taula resum de les pràctiques amb el nombre d'hores i crèdits per a les diferents opcions.

Casuística 1. L’empresa ha publicat l’oferta a la Borsa de Pràctiques en empresa i ha seleccionat l’estudiant.

Casuística 2. L’empresa no ha publicat l’oferta però ja te un estudiant seleccionat.

Un cop acordat entre l'empresa i l'estudiantat la formalització d’un conveni, l’empresa ha de publicar l’oferta a la Borsa de Pràctiques en empresa de l’EPSEVG i l’estudiantat ha d’accedir com a candidat.

Per la casuística 1 i 2 una vegada seleccionat el candidat, automàticament s’inicia el registre del conveni.

L’estudiantat seleccionat haurà de verificar les dades a la pestanya Pràctiques en empresa que l’apareixerà a l’e-secretaria i donarà el seu vist-i-plau.

Seguidament el gestor del centre validarà que les dades introduïdes siguin correctes. El tutor de l’empresa emplenarà i signarà el Pla Formatiu i el tutor de l’EPSEVG el validarà i signarà.

Una vegada signat el Pla Formatiu es procedeix a enviar el conveni per a que l’empresa el signi digitalment. Quan ho retorni signat passa a l’estudiant que l’ha de signar a través del Portafirmes UPC.

Per últim, una vegada signat per l’empresa i l’estudiantat es signarà per la directora de l’EPSEVG.

Es recomana iniciar el tràmit com a mínim una setmana abans de la data d'inici del conveni, atès que no es podrà iniciar el conveni si no està signat per totes les parts i no es podran formalitzar convenis de pràctiques amb efectes retroactius (data anterior a la signatura).

La Guia d'Acollida Estudiants Pràctiques Externes s’ha d’emplenar i entregar signada al SIAE o mitjançant un Demana.

L'estudiantat major de 28 anys haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE

Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels convenis, així com les baixes i les pròrrogues, s’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació. S’introdueix la modificació (segons les noves dades que es facilitin) i s'envia a signatura electrònica de tothom.

En el cas de finalitzar el període de pràctiques abans de la data establerta en el conveni, l'estudiant haurà de comunicar-ho al centre i fer-hi arribar el document de Diligència de baixa al SIAE presencialment o mitjançant el Demana.

Documentació necessària:

Unitat de Relacions Universitat-Empresa

Contacte

+34 93 896 72 73
empresa.epsevg@upc.edu

Horari d'atenció presencial

D'octubre a maig:
De dilluns a divendres: 9:30h a 14:00h
Dimarts de 15:00 h a 17:30 h

De juny a setembre:
De dilluns a divendres: 9:30h a 14:00h

Períodes de tancament 2024

Entre el 2 i el 5 de gener
Entre el 5 i el 23 d'agost
Entre el 27 i el 31 de desembre