Tràmit: 02.09 - Renúncia de matrícula

Informació General

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho faci dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.

Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça si així ho demanen explícitament a la sol·licitud.

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud s’ha de tramitar a la seu electrònica de la UPC, indicant que la sol·licitud s'adreça a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat.

Calendari

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics

Resolució

La resolució es comunicarà a través del correu electrònic.

L’estudiant renuncia a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, tot i que la Universitat els continua prestant amb normalitat. Per això resta obligat al pagament dels preus públics establerts i a les conseqüències previstes en el cas que no en faci el pagament.

Aquest import només podrà ser retornat a l'estudiant en el cas que els motius exposats estiguin inclosos en els supòsits així establerts al document ‘Procediments administratius i de gestió econòmica" vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC. Consulteu devolució de l'import de matrícula (preus públics).