Comparteix:

Estudiants visitants

Son estudiants visitants els que s’incorporen a un estudi oficial de la UPC per cursar part dels seus estudis amb efectes acadèmics però que no ho fan en el marc d’un programa de mobilitat o qualssevol altre conveni establint la gratuïtat de la matrícula en el centre de destinació.

L’estudiant accedeix a uns estudis com a estudiant visitant, pot cursar un màxim de 60 ECTS de la titulació en estudis de grau i un màxim de 30 ECTS en el cas d’estudis de màster, donat que aquest és el nombre màxim de crèdits que es podran reconèixer al seu expedient si, posteriorment, és admès com estudiant oficial de la mateixa titulació. Fins que això no succeeixi, els estudiants visitants no es consideraran estudiants de la UPC.

No poden ser admesos com estudiants visitants els estudiants afectats per la normativa de permanència de la UPC.

Els efectes acadèmics mencionats són el dret a l’avaluació i el dret a obtenir una certificació acreditativa.

El règim econòmic que s’ha d’aplicar per aquests estudiants, es regula mitjançant un acord de la Comissió Econòmica del Consell Social per a cada curs acadèmic.

Sol·licitud

La sol·licitud ha de fer-se mitjançant l’aplicació DEMANA seleccionant el tema d’ajuda: USD Mobilitat / Incoming (Estudiants) i adjuntant la següent documentació:

 

Admissió i matrícula

Un cop processada la sol·licitud, l’oficina de relacions internacionals es posarà en contacte amb l’interessat per comunicar-li si la seva sol·licitud ha estat acceptada o denegada, així com les instruccions necessàries per formalitzar la matrícula.