Tramitació - Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

 

Enllaços relacionats

Accés

Requisits generals: Requisits acadèmics d'accés a un màster

Places: 30

Preinscripció: del 8 de gener a l'1 de juliol de 2024.

Per accedir als estudis de Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) cal fer la preinscripció a través de l'aplicació Admissió estudis UPC.

Poden accedir a l'MUESAEI els candidats amb una titulació dels àmbits següents:

Criteris de priorització de sol·licituds

Cas d'haver més candidatures que places, aquestes s'ordenaran segons la nota d'admissió següent:

on: Nota d'admissió = ÁMBITO1 + NGE2 + CV3

(1) ÀMBIT DELS ESTUDIS QUE DÓNA ACCÉS A EL MÀSTER

ÀMBIT PUNTUACIÓ
Enginyeria industrial 1
Altres Enginyeries 0.75

(2) NGE: NOTA GLOBAL DE L'EXPEDIENT

La nota global de l'expedient, NGE, es calcula mitjançant l'escala ECTS. El criteri utilitzat és el següent: suma dels ECTS superats per l'estudianta o l'estudiant, multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, segons la taula següent, i dividit pel nombre d'ECTS superats

ESCALA ECTS A B C D E
PUNTUACIÓ 4 3 2 1 1
Escala qualitativa internacional Excellent Very Good Good Satisfactory Sufficient
Espanya (estudis reformats) Matrícula d'Honor Excel·lent Notable Aprovat Aprovat
Espanya (estudis no reformats) 10 9 8-7 6 5

A efectes de ponderació de l'expedient, no es comptabilitzen els ECTS reconeguts sense qualificació.

Per plans reformats a Espanya i no adaptats a l'EEES:

Per plans no reformats a Espanya o estrangers no adaptats a l'EEES:

(3) CV: CURRICULUM VITAE

Valoració de l'experiència laboral i el currículum vitae de les candidates i candidats. La valoració tindrà un puntuació entre 0 i 0.25.

(4) COMPLEMENTS A CURSAR SEGONS LA TITULACIÓ DE PROCEDÈNCIA

D'acord amb el que estableix el document Acord 98/2014 de Consell de Govern del dia 2014.04.28 pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de màster universitari per al curs 2014-2015. Els estudiants procedents d'un primer o segon cicle en enginyeria o d'un grau en enginyeria, no hauran de cursar els 30 ECTS de complements.

Per a estudiants procedents d'altres titulacions, la Comissió del Màster estudiarà els complements segons el cas.

 

Preinscripció

Per accedir als estudis de Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) cal fer la preinscripció a través de l'aplicació Admissió estudis UPC.

Admissió estudis UPC:

Documentació:

La documentació a adjuntar a l'aplicació Admissió estudis UPC, dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari.

En centres propis de la UPC

En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol,, a més de la documentació anterior, cal presentar:

En universitats o institucions estrangeres d'educació superior

Periode de preinscripció

Del 8 de gener a l'1 de juliol de 2024.

Preu

La informació relativa a la matrícula i pagaments associats a la preinscripció d'un programa de màster universitari a la Universitat Politècnica de Catalunya, la pots trobar a Preus de preinscripció i matrícula de màster.

Resolució d'admissió

La llista d’admissió al Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) es publicarà en aquesta pàgina web una vegada finalitzat el període de preinscripció.

Resolució Admissió MUESAEI - Curs 2023/2024

 

Matrícula

La matrícula es formalitzarà presencialment, al setembre de 2023 al SIAE (planta 0, edifici A) de la:

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - EPSEVG
Av. Víctor Balaguer, 1
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

 

La documentació que s'hagi adjuntat a l'aplicació Admissió estudis UPC, s'ha de lliurar a l'EPSEVG el dia de la matrícula.

Important: Tots els documents expedits en països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.