Garraf, comarca cuidadora

Garraf, comarca cuidadora

 

 

La UPC de Vilanova participa en el projecte “Garraf, comarca cuidadora” a través dels grups de recerca, CRAAX, CETpD, GAECE. En aquest projecte col·lectiu hi participen a més a més, l'administració, entitats i agents socials i econòmics del territori; tots ells especialitzats en l'atenció a la gent gran.

 

 

 

 

Centre d’Investigació d’Arquitectures Avançades de Xarxes (CRAAX)

El CRAAX és un equip multidisciplinari (TIC, medicina, matemàtiques) que treballa activament en el desenvolupament de tecnologia intel·ligent a aplicar a diferents verticals. Les principals àrees de treball són la gestió de xarxes (noves arquitectures de xarxes), cloud i fog computing (particularment en la seva integració), seguretat (particularment en IoT/edge/fog/cloud i aplicada al sector de les infraestructures crítiques), gestió de dades (adaptades a l’entorn IoT) i l’adaptació de noves solucions per facilitar el desplegament del paradigma IoT a diferents verticals (medicina, automoció, indústria 4.0, smart cities, smart transportation, etc.). L’equip treballa no tan sols en el disseny i implementació en codi de les solucions proposades, sinó també en el modelat analític i optimització dels escenaris i solucions plantejats. El CRAAX ha desplegat un testbed que emula una smart city on s’avaluen i validen les diferents tecnologies desenvolupades en el grup. L’activitat del CRAAX es manté amb la participació en diferents projectes europeus, nacionals i així com amb contractes amb empreses TIC líders en el sector.

Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD)

Recerca i innovació en els àmbits de moviment humà, robòtica social i salut mental. Treballant fonamentalment en aplicacions tecnològiques de salut i benestar (e-health).

Grup d’Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrónica (GAECE)

L'activitat científica del grup GAECE es centra en l'estudi de motors, generadors i accionaments elèctrics amb commutació electrònica. Així com en la fabricació assistida amb polsos de corrent i per vibració mecànica. Les principals capacitats tecnològiques son: