Tràmit: 07.03 - Còpies Electròniques Autèntiques

Informació general

D’acord amb el marc normatiu de procediment administratiu comú vigent, la Universitat Politècnica de Catalunya ja no emet còpies compulsades en format paper.

Actualment, la UPC només emet còpies electròniques autèntiques certificants dela documentació oficial de la que és emissora. Aquestes són una reproducció fidel i íntegra d’un document original emès per la Universitat Politècnica de Catalunya en la que es genera un codi segur de verificació i un segell electrònic per tal que pugui ser verificat a la Seu electrònica de la UPC per part d’un tercer.

Com fer la sol·licitud

L'estudiantat pot demanar una copia electrònica autèntica certificant d’un document oficial emès per la Universitat Politècnica de Catalunya al SIAE de l’Escola.

Haurà de presentar el document original el dia i l'hora que convinguem, per tal que puguem fer les comprovacions d’integritat del document i generar la còpia mitjançant un procés de digitalització segura.