Tràmit: 05.03 - Recollida del Títol i SET

Informació general

En el moment que arribi el títol al SIAE de l'EPSEVG, t'ho comunicarem per correu electrònic a l'adreça que consta a l’e-Secretaria; per això et recomanem que tinguis les teves dades personals sempre actualitzades.

Recollida

L'has d'efectuar personalment al SIAE presentant un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport) i el resguard del títol (el qual deixa de tenir vigència un cop es disposa del títol definitiu).

Si no el pots recollir personalment, pots autoritzar una altra persona mitjançant poder notarial (original o còpia compulsada), perquè el retiri en nom teu.

Enviament del Títol

Si no resideixes a la província de Barcelona o estàs a l'estranger, ens pots demanar la tramesa  a la Delegació del Govern (Alta Inspacció d'Educació), la Subdelegació del Govern o l'oficina consular més propera al teu domicili.

A l'e-Secretaria / 'Títols i sol·licituds', selecciona el Títol, i trobaràs l'opció  per tramitar l'enviament.

Al sol·licitar l’enviament del títol hauràs d'abonar la taxa establerta en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya pel curs vigent. Aquesta taxa la podràs abonar per l'e-Secretaria, a ‘Impresos i pagaments’.