Tràmit: 05.02 - Certificat de títol en tràmit

Informació General

El certificat de títol en tràmit és un document que acredita que el títol oficial s'ha sol·licitat i que s'està tramitant.

Per poder sol·licitar aquest certificat s’ha d’acreditar el pagament del preu públic corresponent al títol oficial i que aquest encara no s’ha expedit.

El certificat de títol en tràmit s’expedeix en castellà, a petició de la persona interessada i té una validesa d’un any des de la data d’expedició.

Com fer la sol·licitud

Per fer la sol·licitud de títol en tràmit la persona interessada ha de fer un Demana EPSEVG amb la instància per a la certificació de títol en tràmit.

Aconsellem sol·licitar-lo amb una antelació mínima d'un mes atès que, per poder disposar de totes les dades necessàries, es requereix que la tramitació del títol estigui avançada.

Recollida

El Certificat de títol en tràmit l‘enviarem per correu electrònic al mateix Demana de la sol·licitud.