Comparteix:

Tràmit: 03.03 - Reconeixement/Convalidació de crèdits per estudis universitaris

Informació General

Aquest procediment es regula al punt 4.1 de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC.

Com fer la sol·licitud

Tramitant la Sol·licitud de reconeixement/convalidació d’assignatures per altres estudis universitaris a la seu electrònica de la UPC en el termini que estableix el Calendari de tràmits acadèmics de l'EPSEVG per al curs corresponent.

Documantació

Reconeixement d’estudis espanyols:

 1. Document de Sol·licitud de Reconeixement/Convalidació, que ha d’incloure tots els estudis que s’han cursat fins a aquell moment i la relació d’assignatures que l’estudiant vol reconèixer en els estudis als quals vol accedir.

  IMPORTANT: Descarregar el document corresponent al Grau que es vol cursar a l‘EPSEVG, emplenar amb les assignatures que es volen reconèixer/convalidar i annexar en format pdf a la Sol·licitud de reconeixement/convalidació de la Seu electrònica de la UPC junt a la resta de la documentació.

  GE Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
  GE Mecànica
  GE Elèctrica
  GE Electrònica Industrial i Automàtica
  GE Informàtica

  Les equivalències entre les assignatures aprovades i les de la titulació a la que es vol accedir, les realitza el Cap d’Estudis de l’EPSEVG.

 2. Certificació acadèmica personal. En cas que els estudis d’origen siguin de la UPC l’estudiant no haurà d’aportar cap document.
 3. Pla d'estudis i Programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.

Convalidació parcial d’estudis estrangers:

 1. Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, se s’escau.
 2. Document del Ministerio de Educación y Formación Professional: Equivalencia de notas medias de estudios univeristarios realizados en centros extranjeros.
 3. Si l’estudiant no ha lliurat prèviament al centre cap document que l’identifiqui, ha d’aportar una còpia simple del document que n’acrediti la identitat i nacionalitat, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria.

Els documents acadèmics, en el cas d’estudis estrangers, han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i han d’estar degudament legalitzats.

Així mateix, han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Preu

L’estudiant ha d’abonar el preu públic corresponent al reconeixement/convalidació de crèdits que estableix el decret de preus públics que publica anualment la Generalitat de Catalunya.

Quan el pagament estigui confirmat, s'iniciarà el procediment de Reconeixement/Convalidació de crèdits.

Termini de sol·licitud

Consulta el calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

El centre comunicarà a l’estudiant el resultat de l’estudi de reconeixement/convalidació de crèdits, que requereix l’aprovació posterior del vicerector o vicerectora corresponent.

L’estudiant que vol reclamar aquest resultat, ha d’adreçar un escrit raonat al director o directora del centre en un termini màxim de 7 dies des de la data de la seva comunicació.

La resolució del vicerector o vicerectora es notificarà mitjançant l’e-Notifica i inclourà la relació de les assignatures reconegudes/convalidades d’acord amb l’informe del/de la cap d’estudis del centre.