Tràmit: 03.01 - Acreditació competència genèrica de la 3ª Llengua

Informació General

La UPC estableix, mitjançant el Decret llei 22/2021, DOGC 8517, la moratòria del requisit de B2, les 4 vies per assolir la competència en una tercera llengua previstes des de la implantació dels graus de la UPC.

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència per mitjà d'una de les 4 vies següents:

  1. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.
  2. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua.
  3. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.
  4. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, del Consell d’Europa.

Més informació

Com fer la sol·licitud

A través de la Seu Electrònica de la UPC, indicant que la sol·licitud s'adreça a Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i adjuntant la següent documentació:

En els supòsits 1, 2 i 3 l'acreditació és automàtica i no caldrà presentar res però no acrediten nivells del MECR.

(*) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb el SIAE de l’EPSEVG a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/utgvg/

Termini de sol·licitud

Tot l'any.