Tràmit: 02.02 - Afegir / Treure assignatures al Potencial de matrícula

Informació General

Uns dies abans de la matrícula, l'estudiantat pot consultar a l'e-Secretaria el seu Potencial de matrícula. Aquest mostra el conjunt d'assignatures entre les quals l'estudiant podrà triar per matricular-se, complint amb els requisits i les normatives de matrícula establertes per a cada pla d'estudis.

Els estudiants de qualsevol titulació estan obligats a matricular totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de cursos anteriors que s’imparteixin en el periode lectiu corresponent. En cas de ser assignatures suspeses entre 4 i 4,9 el sistema no obliga a matricular-les.

Com fer la sol·licitud

Si voleu sol·licitar una autorització per poder matricular o no matricular alguna assignatura, ho heu de realitzar de forma argumentada a través de l'e-Secretaria "Instàncies" → "Afegir UD al potencial de matrícula" o "Treure UD del potencial de matrícula"..

Calendari

A partir del dia en que es visualitza el Potencial de matrícula del quadrimestre en qüestió a l'e-Secretaria. La data es publicarà a l'apartat de Matrícula.

Resolució

Podreu fer el seguiment del vostre tràmit a l'e-Secretaria apartat ‘Instàncies’.