Tràmit: 01.06 - Estudiants visitants

Informació general

Són estudiants visitants els que s’incorporen en un ensenyament oficial de la UPC per cursar una part dels estudis amb efectes acadèmics (dret a avaluació i dret a obtenir una certificació acreditativa) i no ho fan en el marc de cap programa de mobilitat o cap conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí.

Per sol·licitar l’admissió com a estudiant visitant en un grau o en un màster de la UPC cal que la persona candidata reuneixi els requisits acadèmics necessaris per accedir al nivell d’estudis que vulgui cursar o estigui cursant estudis del mateix nivell a una altra universitat.

L’estudiant que és admès a uns estudis de la UPC com a estudiant visitant, pot cursar un màxim de 60 ECTS de la titulació en uns estudis de grau i un màxim de 30 ECTS de la titulació en uns estudis de màster.

El règim econòmic que s’ha d’aplicar a aquests estudiants, es regula a través d’un acord de la Comissió Econòmica del Consell Social per a cada any acadèmic.

Sol·licitud

S’ha de presentar una Instància al Director/Directora, Degà/Degana per a temes acadèmics a la Seu electrònica de la UPC i adjuntar la documentació acreditativa.

Documentació

Resolució

La direcció de l’EPSEVG resol les sol·licituds i des de l’oficina del SIAE es comunicarà als interessats la resolució amb les indicacions necessàries per formalitzar la matrícula.