Tràmit: 01.05 - Accés als estudis de Màster

Condicions d’accés

Per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial de graduat o graduada espanyol, o disposar d’un altre títol de màster universitari o bé de títols del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedits per universitats o institucions d'educació superior d’un país de l'espai europeu d’educació superior que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, pot accedir-hi l’estudiantat titulat de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d’educació superior sense que hagin d’homologar el títol.

Els títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'actual ordenació dels ensenyaments universitaris implementats sota els principis de l'Espai Europeu d'Educació Superior mantindran tots els seus efectes acadèmics i permetran l’accés a ensenyaments de Màster Universitari

Accés d’estudiants que no han finalitzat els estudis de grau i que únicament tenen pendent el TFG

Els estudiants de grau que no han pogut accedir a un màster per no haver finalitzat els estudis per estar pendent de defensar el treball de fi de grau, podran ser admesos condicionalment. Seran admesos definitivament si en data 31 d’octubre han obtingut el títol de grau.

Accés específic per a estudiants de la UPC que no han finalitzat el grau

També poden accedir als ensenyaments de màster universitari els estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tenen pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (incloent-hi crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagin acabat els estudis però estan pendents d’assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. Aquests estudiants no poden obtenir el títol de màster si prèviament no han obtingut el títol de grau.

Per accedir al Màster MUESAEI, que s’imparteix a l’EPSEVG s’ha de fer la preinscripció a la web Admissió estudis UPC.

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica EPSEVG