Tràmit: 01.04 - Estudi previ de Reconeixement/Convalidació d'assignatures

L'Estudi previ de Reconeixement/Convalidació d’assignatures permet verificar el nombre de crèdits que es poden reconèixer/convalidar així com si es compleixen els requisits d’accés a una titulació de grau per la via de Canvi d’universitat i/o d'estudis universitaris oficials.

Si es formalitza l’accés, l’estudi previ té caràcter de proposta de reconeixement/convalidació d’assignatures.

Com fer la sol·licitud

S’ha de tramitar la Sol·licitud de reconeixement/convalidació d'assignatures per altres estudis universitaris (estudis universitaris espanyols o estrangers) a la Seu electrònica de la UPC, adjuntant la documentació corresponent:

Reconeixement d’estudis espanyols:

 1. Document de Sol·licitud de reconeixement/convalidació, que ha d’incloure tots els estudis que s’han cursat fins a aquell moment i la relació d’assignatures que l’estudiant vol reconèixer en els estudis als quals vol accedir.

  IMPORTANT: Descarregar el document corresponent al Grau que es vol cursar a l‘EPSEVG, emplenar amb les assignatures que es volen reconèixer/convalidar i annexar  en format pdf a la Sol·licitud de reconeixement/convalidació de la Seu electrònica de la UPC junt a la resta de la documentació.

  GE Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
  GE Mecànica
  GE Elèctrica
  GE Electrònica Industrial i Automàtica
  GE Informàtica

  Les equivalències entre les assignatures aprovades i les de la titulació a la que es vol accedir, les realitza el Cap d’Estudis de l’EPSEVG.

 2. Certificació acadèmica personal. Si els estudis d’origen són de la UPC l’estudiant no haurà d’aportar cap document.
 3. Pla d'estudis i Programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.

Convalidació parcial d’estudis estrangers:

A més de la documentació anterior, s’ha d’adjuntar també:

 1. Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, se s’escau.
 2. Document del Ministerio de Educación y Formación Profesional: Equivalencia de notas medias de estudios univeristarios realizados en centros extranjeros.
 3. Si l’estudiant no ha lliurat prèviament al centre cap document que l’identifiqui, ha d’aportar una còpia simple del document que n’acrediti la identitat i nacionalitat, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria.

Els documents acadèmics, en el cas d’estudis estrangers, han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i han d’estar degudament legalitzats.

Així mateix, han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Preu públic

La persona interessada ha d’abonar el preu públic corresponent a l’estudi de reconeixement/convalidació de crèdits que estableix el decret de preus públics que publica anualment la Generalitat de Catalunya. A tal efecte, rebrà un correu electrònic amb les instruccions per fer aquest pagament.

Quan

Es pot sol·licitar durant tot l’any.

Resolució

El centre emetrà un informe amb el resultat de l’estudi de reconeixement/convalidació de crèdits.