Tràmit: 01.02 - Canvi d'Universitat i/o estudis universitaris oficials

L’estudiant que vol canviar d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials pot sol·licitar l'admissió directament al centre sense haver d'obtenir la plaça pel procés de preinscripció, si se'l reconeix un mínim de 30 ECTS, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.1. de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA), i si compleix els requisits que s'especifiquen a continuació.

Requisits per a l'admissió als estudis

Si no es reuneixen aquests requisits, s’ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

En el cas d’estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers, el centre emetrà un informe de l’estudi de convalidació que hauran de presentar en el procés de preinscripció.

Com sol·licitar l’admissió

Tramitant la Sol·licitud d’accés directe a estudis de la UPC per canvi d’estudis, centre o universitat a la seu electrònica de la UPC en el termini que estableix el Calendari de tràmits acadèmics de l'EPSEVG per al curs corresponent.

Documentació

A la sol·licitud d’accés directe s’ha d’adjuntar la documentació següent:

Reconeixement d’estudis espanyols:

 1. Document de Sol·licitud de reconeixement/convalidació, que ha d’incloure tots els estudis que s’han cursat fins a aquell moment i la relació d’assignatures que l’estudiant vol reconèixer en els estudis als quals vol accedir.

  IMPORTANT: Descarregar el document corresponent al Grau que es vol cursar a l‘EPSEVG, emplenar amb les assignatures que es volen reconèixer/convalidar i annexar en format pdf a la Sol·licitud d'accés directe de la Seu electrònica de la UPC junt a la resta de la documentació.

  GE Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
  GE Mecànica
  GE Elèctrica
  GE Electrònica Industrial i Automàtica
  GE Informàtica

  Les equivalències entre les assignatures aprovades i les de la titulació a la que es vol accedir, les realitza el Cap d’Estudis de l’EPSEVG.

 2. Certificació acadèmica personal. En cas que els estudis d’origen siguin de la UPC l’estudiant no haurà d’aportar cap document.
 3. Pla d'estudis i Programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.

Convalidació parcial d’estudis estrangers:

A més de la documentació anterior, s’ha d’adjuntar també:

 1. Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, se s’escau.
 2. Document del Ministerio de Educación y Formación Professional: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros.
 3. Si l’estudiant no ha lliurat prèviament al centre cap document que l’identifiqui, ha d’aportar una còpia simple del document que n’acrediti la identitat i nacionalitat, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria.

Els documents acadèmics, en el cas d’estudis estrangers, han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i han d’estar degudament legalitzats.

Així mateix, han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Preu

La persona interessada ha d’abonar el preu públic corresponent a l’estudi de reconeixement/convalidació de crèdits que estableix el decret de preus públics que publica anualment la Generalitat de Catalunya. A tal efecte, rebrà un correu electrònic amb les instruccions per fer aquest pagament.

Resolució

La resolució del reconeixement/convalidació inclou totes les assignatures del pla d’estudis, excepte el treball de fi de grau/màster. Només es resol el reconeixement de les matèries que sol·licita l’estudiant.

L'estudiant admès ha de formalitzar la matrícula al setembre (Q1) o al febrer (Q2), els dies indicats a la resolució d’admissió que es publicarà cada quadrimestre.

Per formalitzar la matrícula, és un requisit la presentació del trasllat d’expedient corresponent als estudis d’origen (excepte en el cas que aquests estudis siguin estrangers).

Resolució de les sol·licituds d’accés directe a estudis de la UPC per canvi d’estudis, centre o universitat.

Oferta de places estudis de grau i màster curs 2023-2024

Quadrimestre 2 (Q2)

ESTUDIS

PLACES

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Mecànica

 9

Grau en Enginyeria Elèctrica

 2

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 1

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

 4