Informació i accés a les dades personals- Empresa

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Unitat de Relacions Universitat-Empresa

empresa.epsevg@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F03.13 Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat

Legitimació

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament.

Destinataris

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat